Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
ELS LABORDA

Els Laborda foren els grans auquers de València del segle XIX. La casa s'inicià amb l'Agustí Laborda Campo a mitjans del segle XVIII però les auques més antigues que hem trobat són del XIX.

Aquesta casa passà a mans de Joan Martí i, Més tard, a Villalba.

El la casa Laborda-Martí hi trobem dos tipus d'auca: la típica de 48 rodolins: el sol i la lluna Arts i oficis (és una còpia de la de l'Abadal)
Quadrúpedes (és exacta a la d'en Simó), Peixos (és la mateixa de l'Estivill)
Baladrers de València eles de caràcter propi en les pseudoauques de nombre variat de vinyetes, entre 15 i 54:
El sol i la lluna, de vinyetes rodones,
El sol i la lluna, similar a l'anterior
El món al revés, de 24 vinyetes, pràcticament idèntica a la de Mompié),
Exercicis gimnàstics, de 16 vinyetes
Cursa de braus, de 18 vinyetes.

AUQUES DELS LABORDA
El Sol i la Lluna
Baladrers de València
Circ gimnàstic
Cursa de braus