Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
ELS PIFERRER

Joan Piferrer fundà la casa a les darreries del segle XVII. No sabem ben bé de cert si va imprimir auques, però si sabem que n'edità. A finals del segle XIX, l'Isidre Cerdà, sucessor de Josep Piferrer tancà el negoci. Les existències de llibres i de paper imprès de la casa fou adquirit per Bartolomé Gual el 1894. Entre les existències s'hi trobaren les tres auques que ens han arribat: l'auca d'una cursa de braus amb moixiganga, de 1802, una altra de les festes realitzades durant la visita de Carles IV, del 1802 i una tercera de la processó de Corpus datada el 1806. En aquesta auca, el rodolí nº23 porta la data 1806 en la bandera d'un gremi. Més endavant, l'Estivill en féu una còpia però la data que consta ens les banderes gremials dels rodolins 14 i 23 és la de 1815.

En el catàleg de la casa de 1823, en l'apartat de "ocas o rodolines" enumera 13 auques, 3 de les quals ja hem citat, Hi trobem, a més:
Juegos de los niños.
Juegos de los oficios.
Juegos del sol y la luna.
Juego del orreli.
Juego de las aves volátiles.
Juego de las bestias terrestres.
Juego de los corobados.
Juego de bolantines.
Juego de los peces.

És possible que els Piferrer siguin els primers imatgers propulsors de l'auca vers la forma definitiva. Si més no, això és el que pensen els entesos.

AUQUES DELS PIFERRER
Cursa de braus 1802
Visita de Carles IV a Barcelona 1802
Processó de Corpus 1806