SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DEL MIRACLE - Riner, Solsonès

HISTÒRIES I MIRACLES

Moments posteriors a un infantament. Exvot del 1596 que, sembla ser, és el més antic que es conserva a Catalunya. Al peu, costa llegir el següent:

Lo primer diumenge del mes d'abril de l'any MDLXXXXV Estant Na Joana Spuga natural de la vila de Cambrils, al present habitant en la Torra del Terme de Sellent, , anant per spai de tres dies e part ab febrades altes de les quals era desemparada de tot auxili umà, no aprofitant ningunes medecines ni remeys, venint a fi i terme de morir. En (...) tenint-la per morta. Però reclamant los de la casa Nostra del Miracle, la qual may olvide al qui de bon cor la invoca (...) parí i ella (...) tenint entera, salve i fora de perill.

A 27 d'octubre de 1656 Joan Viladebaig, minyó de edat de un any, per una malaltia vingué a tal punt que sa mare el tenia a la falda com si ia era mort, que no coneixian que en ell agués vida. E reclamaren a Nostra Senyora del Miracle son pare y sa mare y prometeren fer lo present retrato y junctament portat lo dit minyó en la casa dita Nostra Senyora del Miracle. Encontinent que hagueren fet (la prometença cobrà) salut. Laus Deo. Amen.